Choď na obsah Choď na menu
 


VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

21. 9. 2012

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

Týmto vyzývame na predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebných prác s názvom „Vodohospodárske opatrenia v areáli Malinka v obci Rudlov – časť : výkopové práce“

V prílohách k tomuto oznamu sú :

1. kompletné znenie výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa § 102 v rámci prieskumu trhu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 503/2009 Z. z.

2. výkaz/výmer - vzor

 

Na výber zmluvného partnera je použitý postup  zákazka s nízkou hodnotou.

 

Vypracoval :

PhDr. Štefan Straka

Štatutárny zástupca

OZ Svatobor  –

Splnomocnený za obstarávateľa                      

 

PRÍLOHY :

1) VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

 

 

 

Občianske združenie

Svatobor

Ďurďoš 60, 094 31  Hanušovce nad Topľou   Tel. : 0911/377 536

E-mail : svatobor@centrum.sk   IČO : 42037905      DIČ : 2022300434

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Zákazka s nízkou hodnotou 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 503/2009 Z. z.

                                                 na dodanie stavebných prác s názvom :

 

„Vodohospodárske opatrenia v areáli Malinka v obci Rudlov –

časť : výkopové práce“

 

1. Identifikácie obstarávateľa :

Názov Svatobor (občianske združenie)

IČO -  42037905

DIČ – 2022300434

Štatutárny zástupca  - PhDr. Štefan Straka

Kontaktná osoba – PhDr. Štefan Straka

Adresa – Ďurďoš 60, 09431 Hanušovce nad Topľou

Telefón – 0911/377 536

Email - svatobor@centrum.sk

 

2. Miesto dodania :

Areál Malinka v obci Rudlov

 

3. Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie :

Štatutárny zástupca OZ Svatobor pod Oblíkom, t.j. PhDr. Štefan Straka

 

4. Druh zákazky :

Zadanie zákazky s nízkou hodnotou pre stavebné práce

 

5. Predmet zákazky :

zrealizovanie výkopových prác v kontexte realizácie vodohospodárskych opatrení

a to v areáli Malinka v obci Rudlov

 

6. Celkový objem finančných prostriedkov – max. predpokladaná cena :

Max. do 5 500 eúr s DPH

 

7. Opis zákazky :

Predmetom zákazky je na základe požiadavky objednávateľa vykonať :

zrealizovanie výkopových prác za pomoci bagra (v rozsahu : výkop 4 730 m3 zeminy)

 

8. Finančné zdroje :

Predmet obstarávania bude financovaný z grantu UNDP – program GEF SGP

 

9. Kód obstarávania (spoločný slovník obstarávania CPV :

Predmet obstarávania – 45112400-9 – Výkopové práce

 

10. Súťažné podklady možno získať na :

viď kontakt uvedený v bode 1

 

11. Úhrada za súťažné podklady :

Nie

 

12.  Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky :

Súčasťou prípravy ponuky bude aj návrh Zmluvy o dielo podľa obchodného zákonníka, ktorý uchádzač doplní obchodnými údajmi v zmysle súťažných podkladov a výzvy záujemcom. Návrh zmluvy predloží len víťazný uchádzač po obdržaní oznámenia o úspešnosti.

 

Obstarávateľ určuje minimálny zoznam zmluvných podmienok, do ktorých premietne nasledujúce zmluvné podmienky :

12.1. Obsah zmluvy :

- určenie zmluvných strán

- predmet plnenia zmluvy

- právny predpis, podľa ktorého sa zmluva uzatvorí

- čas a miesto plnenia

- cena

- fakturácia a platobné podmienky

- podmienky uskutočnenia prác

- zmluvné pokuty

- náhrada škody (záruka)

- riešenie sporov

12.2. Do základných zmluvných podmienok uvedených podľa bodu 12.1 je záujemca povinný zahrnúť tieto zmluvné podmienky :

-  predpokladaný termín splnenia predmetu zmluvy je do 1 mesiaca od podpisu zmluvy

- lehota splatnosti faktúry vystavenej zhotoviteľom je 14 dní odo dňa od jej doručenia objednávateľovi

- sankčné podmienky – úroky z omeškania môžu byť zahrnuté do zmluvy len v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a maximálne vo výške, ktorú Obchodný zákonník určuje. Inak môžu byť do zmluvy zahrnuté len vo vzájomne dohodnutej výške

- záujemca uvedie v zmluvných podmienkach výšku pokuty pri neodovzdaní predmetu zákazky v zmluvne dohodnutom termíne

- ďalšie zmluvné podmienky okrem vyššie uvedených súťažných podmienok, ktoré sú nemenné , sú predmetom rokovania pri podpise zmluvy medzi úspešným uchádzačom a obstarávateľom v rozsahu ustanovení platného Obchodného zákonníka a právnych predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie verejného obstarávateľa a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- záujemca sa zmluvne zaviaže, že cena je konečná, dielo zrealizuje v požadovanej kvalite a v ponúknutej cene

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dodatky k zmluve viažúce sa na cenu predmetu zmluvy neakceptovať.

 

13. Podmienky účasti :

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať –

* identifikačné údaje uchádzača (názov/meno, adresa, telefón, e-mail) a návrh na plnenie kritérií (= ponuková cena uvedená vo výkaze/výmere – viď formulár výkazu/výmeru v prílohe)

* vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie ponuky a v súťažných podkladoch podpísané oprávnenou osobou uchádzača

* doklady spĺňajúce podmienky účasti v tomto rozsahu -

- záujemca predkladá kópiu dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci záujemcu na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky

(živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra predkladá fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ/ resp. výpis z obchodného registra predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri).

* súpis všetkých predložených dokumentov

 

14. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti :

Obstarávateľ požaduje vypracovanie cenovej ponuky na celý predmet obstarávania.

 

15. Možnosť predloženia variantných riešení :

Nie je možné použiť ekvivalent požadovaného predmetu zákazky. Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.

 

16. Trvanie zmluvy alebo lehota na dokončenie predmetu obstarávania :

Do 1 mesiaca odo dňa podpísania zmluvy.

 

17. Poskytovanie súťažných podkladov :

Súťažné podklady si môže záujemca vyzdvihnúť alebo písomne vyžiadať na adrese/elektronickej adrese uvedenej v bode 1, tejto výzvy v termíne od 21.9.2012 do 1.10.2012.

 

18. Lehota na predloženie ponuky :

Ponuky je potrebné predkladať predkladať osobne alebo poštou a to na adresy uvedené v bode 1 tejto výzvy, v termíne do 1.10.2012, do 9.00  (v uzavretej obálke s označením „Súťaž – Výkopové práce – neotvárať“

 

19. Lehota otvárania ponúk :

Dátum : 1.10.2012. Čas : 15.00, v sídle OZ Svatobor

 

20. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :

Najnižšia cena.

 

 21. Lehota viazanosti ponúk uchádzačov :

Dátum : 31.12.2012

 

 

 

Dátum : 21.9.2012                                                                     PhDr. Štefan Straka

                                                                                         Štatutárny zástupca OZ Svatobor

 

 

2. VÝKAZ/VÝMER - VZOR (podľa ktorého pre potrebné vypracovať cenovú ponuku)

 

VÝKAZ/VÝMER

 

Predmet zakázky :

Vodohospodárske opatrenia v areáli Malinka v obci Rudlov - časť : výkopové práce

Obstarávateľ : 

Svatobor (občianske združenie)

 

Názov/meno dodávateľa : 

Adresa :

Tel. :

E-mail :

 

Položka : výkopové práce 

Jednotka : m/3 vykopanej zeminy

Cena za jednotku v eurách s DPH : ..................

Počet jednotiek : výkop 4 730 m3 zeminy za pomoci bagra

Výdavok spolu v eurách s DPH : ..................

 

Týmto vyhlasujem, že súhlasím s podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie ponuky a v súťažných podkladoch.

 

Miesto a dátum : ..................................

Podpis štatutárneho zástupcu a odtlačok pečiatky :  ..........................................

 

 

SÚPIS PREDLOŽENÝCH DOKUMENTOV :

1. cenová ponuka (výkaz/výmer) s uvedením identifikačných údajov uchádzača a vyhlásením o súhlase s podmienkami výzvy na predloženie ponuky

2. kópia dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom je zapísaný predmet podnikania oprávňujúci záujemcu na uskutočnenie požadovaného predmetu zakázky