Choď na obsah Choď na menu
 


PRODUKCIA BIOOSÍV - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

29. 9. 2013

PROJEKT

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

ORGANIZÁCIA : Svatobor

NÁZOV : Produkcia bioosív - kľúč k rozvoju trvalo udržateľnej zelenej ekonomiky

OBLASŤ PODPORY : Aktívne občianstvo

PRIORITNÁ OBLASŤ : Sociálne nerovnosti, chudoba a vylúčenie 

TÉMATICKÉ ZAMERANIE : Prístup k príjmom

DĹŽKA REALIZÁCIE PROJEKTU V MESIACOCH (ETAPA 1): 18

ZAČIATOK PROJEKTU : 01/09/2013

UKONČENIE PROJEKTU : 28/02/2015

CELKOVÉ VÝDAVKY NA PROJEKT (V EUR) : 66 667 

* GRANT NADÁCIE EKOPOLIS (V EUR) : 60 000  

* DARY ZDRUŽENIA SVATOBOR A HERMES OSTERREICH -

SPOLUFINANCOVANIE  (V EUR) : 6667

 

MIESTA REALIZÁCIE 

Región: 

* areál Malinka v obci Rudlov a okolie (mikroregión : Hlinné, okres : Vranov nad Topľou, Prešovský kraj)                                                       

* areál - časť Grodzin v obci Ďurďoš a okolie (mikroregión : Hanušovce nad Topľou, okres : Vranov nad Topľou, Prešovský kraj)

 

CIELE 

podpora zvyšovania kvality života, prístupu k príjmom a sociálneho začlenenia vo vybraných vidieckych komunitách okresu Vranov nad Topľou a to prostredníctvom ich zapojenia do ekofarmárskych prác zacielených na produkciu bioosív, pestovanie zeleniny, ovocia a liečivých rastlín

 

VÝCHODISKÁ 

Skúsenosti nášho združenia s okresom Vranov v ktorom pôsobíme, ukazujú na prelínanie sa viacerých vážnych sociálnych, ekonomických a ekologických problémov. Sú nimi napr. :

* bieda a hlad v chudobných rómskych komunitách;

* dlhodobo vysoká nezamestnanosť vidieckeho obyvateľstva a najmä Rómov spojená s minimum pracovných príležitostí na trhu práce (v rómskych osadách je vyše 80 % miera nezamestnanosti);

* kritický nedostatok bioosív v SR (napr. v prípade bioosív zeleniny sa na Slovensku podľa údajov ÚKSUP produkujú len osivá kukurice a hrachu) ;

* či narušený vodný režim v krajine a poškodená biologická vitalita pôdy .

Do zámerov projektu sa premietlo úsilie združenia Svatobor spolupodielať sa na riešení horeuvedených problémov. Naše úsilie pritom realizujeme dlhodobo a systematicky a najmä to cez biofarmárske aktivity, ktorých výstupy na seba nadväzujú, pričom ich spoločným menovateľom je vízia podpory potravinovej sebestačnosti znevýhodnených komunít.

Pri naplňovaní načrtnutej vízie postupujeme krok za krokom. Znamená to, že od roku 2006 sa nášmu združeniu podarilo postupne cez predchádzajúce iniciatívy zabezpečiť agrotechniku, pozemky a budovy pre činnosť (napr. cez dlhodobý nájom, či nákup nehnuteľností), rozvinúť a obnoviť ekozáhradnícke zručnosti Rómov a v spolupráci s nimi zrekultivovať pozemky.

Kľúčovými aktuálnymi výzvami sú nedostatok vody na zavlažovanie a chýbajúce prístroje, zariadenia, materiály umožňujúce  pozberovú úpravu osív a rastlín, to jest spracovanie, sušenie, čistenie a bioosív. Vyriešenie načrtnutých výziev cez realizáciu projektu významne podporí trvaloudržateľné farmárčenie s pozitívnymi účinkami na kvalitu života chudobných komunít a stav životného prostredia.

 

CIEĽOVÉ SKUPINY 

* vidiecke, sociálne vylúčené rómske komunity a zdravotne znevýhodnení  z okresu Vranov nad Topľou (najmä z Rudlova a z Hanušoviec) ohrození chudobou.

verejnosť,médiá a verejné inštitúcie (napr. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, či Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny)  s kompetenciami  v príslušných oblastiach pre začleňovanie marginalizovaných skupín, riešenie chudoby a podporu multikultúrneho porozumenia 

 

AKTIVITY 

* produkcia bioosív na ekofarme

Pod aktivitu patrí od jesene 2013 reťaz činností od zberu úrody až po jej spracovanie a sušenie. V jari 2014 sa naplno rozbehne ďalší záhradnícky cyklus - od predsejbovej  prípravy pôdy, na ktorú budú nadväzovať práce od výsevov/výsadby, cez zavlažovanie rastlín, vyplievanie burín, biologickú ochranu pred chorobami a škodcami (napr. cez ochranné postreky z liečivých rastlín) až po zber osív. V priebehu a po skončení vegetačného obdobia bude prebiehať dosušovanie, spracovanie, čistenie a balenie osív.

V rozmnožovaní osív sa na základe dohodnutých zmlúv (o garantovanom odkúpení) s firmou Semo a.s. zameriavame popri zelenine (paradajky, kôpor a patizón) a tiež na vybrané liečivé a aromatické rastliny (nechtík lekársky, materina dúška, mäta, rumanček kamilkový, ligurček, medovka lekárska). Osivá budú prioritne určené pre predaj na trhu a to hlavne v SR a v ČR.

Produkcii osív sa budú pravidelne venovať zamestnanci z ekocentier združenia Svatobor, ktorí pochádzajú z vidieckych rómskych, tak i z nerómskych komunít. Popri nich sa budú pri vybraných sezónnych prácach (hlavne pri vyplievaní buriny, či pri zbere úrody) angažovať miestni obyvatelia z osád, ktorí za svoju výpomoc dostanú okrem možnosti privyrobenia aj benefity ako sú poskytnuté pozemky, záhradnícke náradie a osivá. Tak sa s časťou zapojených Rómov zrealizuje barter vo forme výmeny osiva a iných naturálií za ich pomocné práce pri záhradníckej činnosti.

* komunitou podporované ekologické záhradníctvo

Zmyslom tejto činnosti je podpora potravinovej sebestačnosti chudobných rodín, ktoré trápi problém hladu. Pestovateľská činnosť  bude mať podobu  orby, predsejbovej, predvýsadbovej prípravy pôdy, výsevov a výsadby, zavlažovania, vyplievania, zberu plodín, či iných záhradníckych prác. Samozrejme tieto rastliny už budú pestované nie kvôli semenám, ale kvôli plodom pre konzum.

Pestovanie sa bude uskutočňovať na záhradníckych pozemkoch, kde sa budeme zameriavať na zemiaky, zeleninu (najmä cibula, mrkva, cukety, patizóny,  paradajky, šaláty, uhorky, petržlen, cvikla) , huby (hliva ustricová) a doplnkovo i na vysádzanie ovocných drevín (hlavne jablone, čerešne, hrušky, či orechy).

Očakávame, že do aktivity sa zapoja dospelí Rómovia, s ktorými dlhodobo spolupracujeme už niekoľko rokov (od roku 2006).  Máme s nimi dobré skúsenosti a práve vďaka uvedenej spolupráci s týmito ľuďmi sa podarilo zrealizovať rekultiváciu časti záhradníckych pozemkov v areáli Malinka a jeho okolí pri obci Rudlov. Na základe našich doterajších skúseností sa domnievame, že zapojená skupina dospelých sa bude činností zúčastňovať aj spolu so svojim deťmi, či seniormi. Tak bude mať skupina ľudí pri aktivitách viacgeneračný charakter. Vďaka činnosti týchto aktívnych Rómov budú profitovať nielen oni, ale aj ich rodiny a priatelia. Predpokladáme, že ľuďom z miestnych komunít budú dodávané zdravé biopotraviny od zemiakov, cez mrkvy, cibule, paradajky až po rôzne druhy ovocia (hlavne jablká a hrušky).

Aj počas zimných mesiacov bude časť účastníkov/pracovníkov projektu zapojená do činnosti. Napr. do spracovávania rôznych druhov odpadovej biomasy pochádzajúcej z farmárských aktiviít počas vegetačného obdobia. Napr. z použitých drevených tyčí a brezového prútia budú zdravotne znevýhodnení pracovníci vyrábať metly.

* vodohospodárske opatrenia (retenčná nádrž)

Retenčná nádrž bude napojená na už vytvorený systém otvorenej drenáže/kanálov, pričom umožní zachytenie povrchovej a dažďovej vody na ekofarmársky obhospodarovaných pozemkoch. Zachytená voda tak bude prioritne slúžiť v obdobiach sucha na zavlažovanie pozemkov (obhospodarovaných trvaloudržateľným spôsobom) určených pre produkciu bioosív a pre komunitou podporované ekologické záhradníctvo. V prípade požiaru v záhradníctve, či v okolitých lesoch bude voda z nádrže využitá na protipožiarne účely. Parkové úpravy (výsadba drevín, či osadenie lavičiek) v blízkosti vytvoria priestor pre oddych miestnych obyvateľov, či turistov a to nielen v lete, ale aj počas zimných mesiacov (napr. v  zime bude zamrznutá nádrž slúžiť ako klzisko pre deti a dospelých). Do časti pomocných prác (napr. pri manuálnych úpravách dna a svahov nádrže,  pri nakladaní a odvoze zeminy, či pri terénnych a záhradných úpravách okolia nádrže) sú zapájaní ľudia z miestnych rómskych komunít.

* aktivity podporujúce multikultúrny dialóg a propagácia skúseností z projektu

V praxi života sa denne stretávame s mýtom, že "Rómovia ako bývalí kočovníci nie sú schopní dobre obrábať pôdu" Aj tento predsudok mnohých Nerómov, tak potom vedie k tomu, že Rómom nechcú  dať príležitosť, priestor  pre to, aby sa venovali poľnohospodárskej činnosti. Trebárs naše združenie Svatobor (ako mediátor) celé roky zložito v takejto mentálnej klíme plnej predsudkov  vyjednáva a zabezpečuje pre Rómov vo viacerých obciach pozemky pre ich farmársku činnosť. Naše skúsenosti za uplynulých 7 rokov spolupráce s vybranými rómskymi komunitami však hovoria čosi iné než predsudky. Hovoria to, že keď s Rómami dlhodobo a systematicky spolupracujeme, tak potom postupne sa časť Rómov chytí svojej šance a stávajú s z nich záhradníci. Týchto záhradníkov práca baví a plodmi svojej práce sú užitoční nielen pre seba, svoje rodiny, ale i pre spoločnosť a obnovu krajiny.

Preto v našom združení spolupracujeme s fotografom, ktorým je Vlastimil Slávik a tiež s novinárkou Stanislavou Harkotovou. Sme totiž presvedčení, že vhodnou kombináciou seriálu fotoobrazov a dokumentárnych reportáží je možné účinne pôsobiť na dušu človeka. A v prípade snahy o prácu s predsudkami časti ľudí to platí dvojnásobne. Každý z nás dobre vie, že pokiaľ má niekto v sebe hlboko zakorenené isté rigídne postoje, že len racionálne slovné argumenty na ne nezaberajú. Jednou z mála nádejných ciest ako zapôsobiť na dušu človeka je pôsobenie cez emócie. A práve fotografie v spojení s reportážami o príbehoch rómskych farmárov majú v sebe potenciál pozitívne, emočne osloviť ľudí a ukázať, že ak sa dá šanca chudobným ľuďom, že tí ju neraz dokážu premeniť na úspešnú skutočnosť.

Čiže činnosti na zvyšovanie povedomia ľudí a podporu multikultúrneho dialógu budeme realizovať cestou prepojenia prezentácie fotografií so zachytenými obrazmi príbehov ľudí, plodmi práce rómskych farmárov. Tieto príbehy tiež ukážu, že ako záhradnícky spôsob života Rómov pozitívne vplýva na život v osade, na deti, na vzťahy s majoritou.Prezentácia skúseností sa realizuje cez webovú stránku združenia Svatobor, cez sociálne siete, či prostredníctvom spolupráce s denníkom - Aktuálne.sk. 

 

KOORDINÁCIA A PUBLICITA - PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

Riadenie projektu : 

* projektový/finančný manažér:  Štefan Straka

* účtovníčka: Viera Molitorisová

* vedúci záhradník/koordinátor : Radoslav Makáň

Publicita :

* fotograf :Vlastimil Slávik

* novinárka :Stanislava Harkotová 

 

PARTNERI PROJEKTU

Pri realizácii aktivít nám pomáhajú viaceré organizácie a inštitúcie. Predstavujú ich : 

* Semo a.s. 

* UPSVaR - Vranov nad Topľou

* Rozvojový program OSN - GEF SGP

* Slovenský pozemkový fond

* Lesy SR, š.p.

* Mestský úrad - Hanušovce nad Topľou

* Obecný úrad Rudlov

* Obvodný úrad životného prostredia

* denník Aktuálne.sk

 

ZHRNUTIE PROJEKTU

Cieľom projektu je podpora pre multikultúrny dialóg, znižovanie chudoby, sociálnych nerovností a vylúčenia vo vybraných rómskych komunitách okresu Vranov nad Topľou. Cestou pre naplňovanie zámeru je realizáciu pilotného podnikateľského modelu zameraného na produkciu bioosív, na komunitou podporované ekologické záhradníctvo (pre pestovanie zeleniny a ovocia), na vodohospodárske opatrenia a na propagáciu pozitívnych príbehov rómskych farmárov. Načrtnuté aktivity zlepšujú u vybraných Rómov a tiež zdravotne handicapovaných prístup k práci, príjmom, potravinovej sebestačnosti a rozšírujú možnosti pre ich sociálnu inklúziu. Okrem priaznivých ekonomických a sociálnych účinkov projekt prináša aj pozitívne environmentálne dopady, keďže výstupom sú geneticky nemodifikované bioosivá, pri pestovaní sú vylúčené pesticídy a zlepšuje sa tiež zadržiavanie a využívanie vody v krajine.

 

320x100b_300dpi.jpg