Choď na obsah Choď na menu
 


RÓMOVIA - ZÁHRADNÍCI /ROMANO BARARDO/

10. 2. 2018

PROJEKT

Projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Programu rozvoja rómskych komunít, ktorý realizuje Karpatská nadácia v partnerstve s Nadáciou Ekopolis - www.karpatskanadacia.sk

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

ORGANIZÁCIA : Svatobor

NÁZOV : Rómsky záhradník /Romano Barardo/

DĹŽKA REALIZÁCIE AKTUÁLNEJ ETAPY PROJEKTU V MESIACOCH : 12 mesiacov

ZAČIATOK : 01/02/2018

UKONČENIE : 31/01/2019

CELKOVÉ VÝDAVKY (V EUR) : 10 000 (GRANT KARPATSKEJ NADÁCIE)

 

ZHRNUTIE PROJEKTU 

V životoch mnohých rómskych komunít v SR sa prelína viacero vážnych problémov. Sú nimi napr. bieda a hlad, zlý zdravotný stav, vysoká miera vandalizmu a kriminality, zdevastované životné prostredie, či zmysluprázdny a konzumný spôsob života. Univerzálne a rýchle recepty na riešenie týchto problémov neexistujú. Za vyše 10 rokov činnosti združenia v okrese Vranov sme však zistili, že existuje jednoduchý a účinný spôsob v podobe ekozáhradníčenia, cez ktorého aplikáciu je možné postupne u Rómov zlepšovať ich životné zručnosti a kvalitu života. Preto sme sa pred časom rozhodli, že cez projekt Romano Barardo budeme dlhodobo podporovať záhradnícku činnosť Rómov v ďalších lokalitách, kde sa stretneme s ich záujmom a potrebným priestorom pre činnosť. V načrtnutom projekte má naša podpora podobu hlavne poskytovania poradenských, školiacich služieb a tiež štartovacej materiálnej pomoci (náradia, osív, drevín) pre rozvoj ekozáhradníckej činnosti Rómov.

 

MIESTA REALIZÁCIE

I. ekocentrá/záhradníctva združenia Svatobor – kde prebiehajú školiace aktivity pre Rómov a to hlavne cez praktické záhradnícke činnosti. Konkrétne tieto lokality predstavujú :

* areál Grodzin v obci Ďurďoš (okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj) – sú to pozemky a hospodárska budova, ktoré má združenie Svatobor zdarma v dlhodobom nájme od členky združenia, ktorou je Zuzana Straková.

* areál Malinka v obci Rudlov (okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj) – sú to pozemky, ktoré má združenie Svatobor v dlhodobom nájme od štátu (od podnikov Slovenský pozemkový fond a Lesy SR).

II.vybrané miesta/pozemky v ďalších min. 3 obciach Prešovského kraja (z týchto obcí sú Rómovia zapájaní do aktivít).

 

CIEĽOVÁ SKUPINA

Cieľovou skupinou, na ktorú sa v projekte zameriavame sú vidiecke, chudobné  rómske komunity z Prešovského kraja. Do projektu zapájame vybrané rodiny Rómov, ktoré charakterizuje spoločná účasť na aktivitách jednak detí predškolského veku a ich dospelých rodinných príslušníkov, ktorí sú pre nich vzormi (hlavne rodičov a starých rodičov). Na uvedenú skupinu sme sa zamerali z dôvodu jej sociálneho vylúčenia. Títo ľudia hľadajú príležitosti pre zlepšenie kvality života a to hlavne cez záhradnícke činnosti.

Očakávame, že do projektu sa zapoja Rómovia z min. 3 obcí. Konkrétne predpokladáme účasť 50 Rómov (25 detí a 25 dospelých) na aktivitách projektu. U ďalších 200 členov (z rodín Rómov podieľajúcich sa na aktivitách projektu) tak dôjde k zlepšeniu ich potravinovej sebestačnosti a to v spojitosti s pestovaním hlavne zeleniny a ovocia.

 

CIELE PROJEKTU

Hlavné ciele projektu predstavujú :

I) podpora zdravého vývoja sociálne vylúčených detí (predškolského veku) - cez poskytnutie príležitostí pre účasť na aktivitách spolu s ich dospelými rodinnými príslušníkmi;

II) posilnenie potravinovej sebestačnosti a zlepšenie stravovacích návykov rómskych komunít – cez praktické farmárske činnosti a spracovanie plodov z tejto aktivity;

III) zušľachťovanie a obnova životného prostredia – cez záhradnícke úpravy priestorov, v ktorých žijú znevýhodnené komunity;

IV) prekonávanie predsudkov o Rómoch – v praxi života sa denne stretávame s mýtom, že "Rómovia ako bývalí kočovníci nie sú schopní dobre obrábať pôdu" Skúsenosti združenia Svatobor však hovoria čosi iné - hovoria, že keď s Rómami dlhodobo a systematicky kooperujeme, tak potom postupne sa časť Rómov chytí svojej šance a stávajú s z nich záhradníci. Preto sme sa rozhodli i pre spoluprácu s novinármi a fotografmi, tak aby sme verejnosti komunikovali život rómskych záhradníkov.

 

AKTIVITY 

Činnosti, ktoré sa budú realizovať predstavujú :

1) praktická záhradnícka činnosť – majúca podobu napr. prípravy pôdy, kompostovania bioodpadov, pestovania priesad, výsadby orechov, ovocných, okrasných drevín a kvetov, výsevov a starostlivosti o zeleninu, zavlažovania, hnojenia, či ošetrovania rastlín ekologickým spôsobom. Zámerom aktivity je rozvoj praktických záhradníckych zručností Rómov;

2) školenie - príprava jedál/spracovanie plodov z ekozáhrady – činnosť bude nadväzovať na aktivitu 1 a bude mať podobu prípravy šalátov, polievok, hlavných jedál, kompótov, koláčov, sušených produktov a to z plodov, ktoré budú Rómovia pestovať. Rómom ukážeme a dáme im priestor pre skúšanie prípravy zdravých a chutných produktov a to s akcentom na využívanie zeleniny, ovocia, liečivých rastlín a orechov v ich kuchyni;

3) prednášky spojené besedami – lektor zo združenia Svatobor bude realizovať prezentácie a diskusie s cieľom, aby mohli zapojení účastníci projektu načerpať hlbšie vedomosti, ktoré budú užitočné pre ich ekozáhradnícke aktivity, stravovanie a kultiváciu prostredia, v ktorom žijú;

4) propagácia pozitívnych príbehov rómskych farmárov– cez spoluprácu s reportérkou a fotografom budeme tvoriť dokumentárnu a foto-reportáž. Cez ne sa budeme snažiť ukázať, že ako záhradnícky spôsob života Rómov pozitívne vplýva na ich život, či na vzťahy s majoritou. Prezentácia sa bude diať cez webovú stránku združenia Svatobor, cez sociálne siete, či cezspoluprácu s médiami.

 

PARTNERI PROJEKTU

Do realizácie projektu sú zapojení títo partneri :

* cirkvi (napr. Gréckokatolícka farnosť v Čičave), obecné úrady, komunitné centrá, občianski aktivisti – úloha týchto partnerov spočíva v pomoci pri koordinácii zapojených Rómov počas realizácie aktivít;

* masmédiá – kooperujú so združením pri propagácii príbehov rómskych záhradníkov;

* Lesy SR – Odštepný závod vo Vranove nad Topľou a Slovenský pozemkový fond – Vranov nad  Topľou - poskytli pozemky (do dlhodobého nájmu), ktoré budú využívané pre potreby projektu;

* Roľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš - pomáha združeniu Svatobor pri časti prípravných prác (napr. cez hlbokú orbu pôdy v školiacich centrách);

* Ashoka - poradenská a metodická pomoc pre uskutočňovanie projektu.