Choď na obsah Choď na menu
 


VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO S ŤAŽNÝM ZARIADENÍM

Týmto vyzývame na predloženie cenovej ponuky na dodanie "osobného motorového vozidla s ťažným zariadením".

V prílohách k tomuto oznamu sú :

1. kompletné znenie výzvy na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. výkaz/výmer - vzor

 

Na výber zmluvného partnera je použitý postup : podlimitná zákazka.

 

Vypracoval :

PhDr. Štefan Straka

Štatutárny zástupca

OZ Svatobor  –

Splnomocnený za obstarávateľa    

 

PRÍLOHY :

 

1) VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

 

Občianske združenie

Svatobor

Ďurďoš 60, 094 31  Hanušovce nad Topľou   Tel. : 0911/377 536

E-mail : svatobor@centrum.sk  www.svatobor.estranky.sk

 IČO : 42037905      DIČ : 2022300434

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Podlimitná zákazka

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov na predmet zákazky s názvom

 

„Osobné motorové vozidlo s ťažným zariadením“

 

1. Identifikácie obstarávateľa :

Názov Svatobor (občianske združenie)

Adresa – Ďurďoš 60, 09431 Hanušovce nad Topľou

IČO -  42037905

DIČ – 2022300434

Štatutárny zástupca  - PhDr. Štefan Straka

Kontaktná osoba – PhDr. Štefan Straka

Telefón – 0911/377 536

Email - svatobor@centrum.sk

Web – www.svatobor.estranky.sk

 

2. Miesto dodania predmetu zákazky:

Ďurďoš – časť Grodzin 60

 

3. Osoba zodpovedná za obstarávanie :

štatutárny zástupca OZ Svatobor, t.j. PhDr. Štefan Straka.

 

4. Druh zákazky :

zadanie podlimitnej zákazky na osobné motorové vozidlo s ťažným zariadením

 

5. Predmet zákazky a jej opis :

osobné motorové vozidlo s ťažným zariadením spĺňajúce hlavne tieto technické a dizajnové vlastnosti :

-          typ karosérie – hatchback – 5 dverový (nižšia stredná trieda)

-          benzínový motor

-          výkon (kW/k) –  min. 73 kW/100 k

-          spotreba l/100 km (kombinovaná) : max. 7 litrov

-          emisie oxidu uhličitého (q/km) : max. 150

-          manuálna prevodovka

-          klimatizácia

-          červená alebo modrá farba karosérie

-          namontované ťažné zariadenie

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky :

max. do 13 000 eúr bez DPH (t.j. max. do 15 600 eúr s DPH)

8. Finančné zdroje :

Predmet obstarávania bude financovaný z grantu UNDP – program GEF SGP a zo zdrojov združenia Svatobor.

 

9. Kód obstarávania (spoločný slovník obstarávania CPV) :

Predmet obstarávania – 34110000-1 – Osobné automobily

 

10. Súťažné podklady možno získať na :

viď kontakt uvedený v bode 1.

 

11. Úhrada za súťažné podklady :

Nie.

 

12.  Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky :

Po oznámení o úspešnosti verejného obstarávania spojeného s objednávkou dodá víťazný uchádzač predmet zákazky, pričom k osobnému motorovému vozidlu s ťažným zariadením priloží faktúru a dodací list podľa platnej legislatívy.

 

13. Podmienky účasti :

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať –

* identifikačné údaje uchádzača (názov/meno, adresa, telefón, e-mail) a návrh na plnenie kritérií (= ponuková cena uvedená vo výkaze/výmere – viď formulár výkazu/výmeru v prílohe)

* vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie ponuky a v súťažných podkladoch podpísané oprávnenou osobou uchádzača

* doklady spĺňajúce podmienky účasti v tomto rozsahu -

- záujemca predkladá kópiu dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci záujemcu na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky

(živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra predkladá fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ/ resp. výpis z obchodného registra predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri).

* súpis všetkých predložených dokumentov

 

14. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti :

Obstarávateľ požaduje vypracovanie cenovej ponuky na celý predmet obstarávania.

 

15. Možnosť predloženia variantných riešení :

Nie je možné použiť ekvivalent požadovaného predmetu zákazky. Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.

 

16. Lehota na dodanie predmetu obstarávania :

Najneskôr do 28.2.2014.

 

17. Poskytovanie súťažných podkladov :

Súťažné podklady si môže záujemca vyzdvihnúť alebo písomne vyžiadať na adrese/elektronickej adrese uvedenej v bode 1, tejto výzvy v termíne od 6.12.2013 do 16.12.2013.

 

 

18. Lehota na predloženie cenových ponúk :

Ponuky je potrebné predkladať osobne alebo poštou a to na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy, v termíne do 16.12.2013, do 12:00  (v uzavretej obálke s označením „Súťaž – Osobné motorové vozidlo s ťažným zariadením – neotvárať“. Ponuku nie je možné predložiť elektronicky alebo faxom. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v eurách. Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy. Ten bude obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača.

 

19. Lehota otvárania ponúk :

Dátum : 16.12.2013. Čas : 15.00, v sídle OZ Svatobor

 

20. Kritériá na hodnotenie ponúk :

-   najnižšia cena,

-   miera plnenia požadovaných technických a dizajnových vlastností (viď bod 5 výzvy)

-  špeciálne bonusy (napr. zľavy,  zdarma pneumatiky, poistenie, hliníkové disky, parkovacie senzory, doplnky do výbavy, zaplatenie registračnej dane apod.)

-  doba dodania vozidla

 

Uchádzač musí byť oprávnený podnikať v predmete zákazky, doloží doklad o oprávnení podnikať.

 

Združenie Svatobor ako obstarávateľ si vyhradzuje právo neobjednať u úspešného uchádzača žiadnu službu v prípade ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

 

 

 

Dátum : 6.12.2013                                                                     PhDr. Štefan Straka

                                                                                         Štatutárny zástupca OZ Svatobor

 

2) VÝKAZ/VÝMER - VZOR (podľa ktorého je potrebné vypracovať cenovú ponuku) :

 

VÝKAZ/VÝMER

 

Predmet zákazky : osobné motorové vozidlo s ťažným zariadením

Obstarávateľ : Svatobor (občianske združenie)

 

Názov/meno dodávateľa : 

Adresa :

Tel. :

E-mail : 

Web-stránka :

 

Položka : osobné motorové vozidlo s ťažným zariadením spĺňajúce hlavne tieto technické a

dizajnové vlastnosti -

* typ karosérie - hatchback - 5 dverový (nižšia stredná trieda)

* benzínový motor

* výkon (kW/k) - min. 73 kW/100 k

* spotreba v l/100 km (kombinovaná) : max. 7 l

* emisie oxidu uhličitého (q/km) : max. 150

* manuálna prevodovka

* klimatizácia

* červená alebo modrá farba karosérie

* namontované ťažné zariadenie

 

Jednotka : kus

Cena za jednotku v eurách s DPH :

Počet jednotiek : 1

Výdavok spolu v eurách s DPH :

 

Týmto vyhlasujem, že súhlasím s podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie ponuky a v

súťažných podkladoch. 

 

Miesto a dátum : 

Podpis štatutárneho zástupcu a odtlačok pečiatky :

 

SÚPIS PREDLOŽENÝCH DOKUMENTOV :

1) cenová ponuka (výkaz/výmer) s uvedením identifikačných údajov uchádzača a vyhlásením o

súhlase s podmienkami výzvy na predloženie ponuky

2) kópia dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom je zapísaný predmet podnikania oprávňujúci 

záujemcu na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky