Choď na obsah Choď na menu
 


VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - REKULTIVAČNÉ PRÁCE

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - REKULTIVAČNÉ PRÁCE 

Týmto vyzývame na predloženie cenovej ponuky na dodanie prác s názvom „Rekultivačné práce v areáli Malinka v obci Rudlov“

V prílohách k tomuto oznamu sú :

1. kompletné znenie výzvy na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. výkaz/výmer - vzor

 

Na výber zmluvného partnera je použitý postup : podlimitná zákazka.

 

Vypracoval :

PhDr. Štefan Straka

Štatutárny zástupca

OZ Svatobor  –

Splnomocnený za obstarávateľa              

 

PRÍLOHY :      

 

1) VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

 

Občianske združenie

Svatobor

Ďurďoš 60, 094 31  Hanušovce nad Topľou   Tel. : 0911/377 536

E-mail :svatobor@centrum.sk  www.svatobor.estranky.sk

 IČO : 42037905      DIČ : 2022300434

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Podlimitná zákazka

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov na predmet zákazky s názvom

 

„Rekultivačné práce v areáli Malinka v obci Rudlov“

 

1. Identifikácie obstarávateľa :

Názov Svatobor (občianske združenie)

Adresa – Ďurďoš 60, 09431 Hanušovce nad Topľou

IČO -  42037905

DIČ – 2022300434

Štatutárny zástupca  - PhDr. Štefan Straka

Kontaktná osoba – PhDr. Štefan Straka

Telefón – 0911/377 536

Email - svatobor@centrum.sk

Web – www.svatobor.estranky.sk

 

2. Miesto dodania predmetu zákazky:

Areál Malinka v obci Rudlov.

 

3. Osoba zodpovedná za obstarávanie :

štatutárny zástupca OZ Svatobor, t.j. PhDr. Štefan Straka.

 

4. Druh zákazky :

Zadanie podlimitnej zákazky na rekultivačné práce.

 

5. Typ  zmluvy :

zmluva o dielo  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

6. Predmet zákazky a jej opis :

zrealizovanie rekultivačných prác v areáli Malinka v obci Rudlov, t.j. :

* odstraňovanie/výkop betónových ruín, balvanov, pňov a koreňov náletových drevín na ploche 2,5 hektárov;

* presun vykopaného betónu, balvanov, ílovitej zeminy na spevnenie brehov Slaného potoka;  * navozenie ornice pochádzajúcej z výkopu nádrží na vodu. Ornica sa bude nakladať z kôp (v areáli Malinka) a bude sa voziť na rekultivované pozemky pri Slanom potoku (po odstránení betónu, balvanov, pňov a koreňov náletových drevín).

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky :

max. do 6 000 eúr bez DPH.

8. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky :

nie

 

9. Finančné zdroje :

Predmet obstarávania bude financovaný z grantu UNDP – program GEF SGP.

 

10. Kód obstarávania (spoločný slovník obstarávania CPV :

Predmet obstarávania – 45112320-4 Rekultivačné práce

 

11. Súťažné podklady možno získať na :

viď kontakt uvedený v bode 1.

 

12. Úhrada za súťažné podklady :

Nie.

 

13.  Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky :

Súčasťou prípravy ponuky bude aj návrh Zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka, ktorý uchádzač doplní obchodnými údajmi v zmysle súťažných podkladov a výzvy záujemcom. Návrh zmluvy predloží len víťazný uchádzač po obdržaní oznámenia o úspešnosti.

 

Obstarávateľ určuje minimálny zoznam zmluvných podmienok, do ktorých premietne nasledujúce zmluvné podmienky :

13.1. Obsah zmluvy :

- určenie zmluvných strán

- predmet plnenia zmluvy

- právny predpis, podľa ktorého sa zmluva uzatvorí

- čas a miesto plnenia

- cena

- fakturácia a platobné podmienky

- podmienky uskutočnenia prác

- zmluvné pokuty

- náhrada škody (záruka)

- riešenie sporov

13.2. Do základných zmluvných podmienok uvedených podľa bodu 12.1 je záujemca povinný zahrnúť tieto zmluvné podmienky :

-   predpokladaný termín splnenia predmetu zmluvy je do : 31.1.2014

- lehota splatnosti faktúr vystavenej zhotoviteľom je 14 dní odo dňa od ich doručenia objednávateľovi

- sankčné podmienky – úroky z omeškania môžu byť zahrnuté do zmluvy len v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a maximálne vo výške, ktorú Obchodný zákonník určuje. Inak môžu byť do zmluvy zahrnuté len vo vzájomne dohodnutej výške

- záujemca uvedie v zmluvných podmienkach výšku pokuty pri neodovzdaní predmetu zákazky v zmluvne dohodnutom termíne

- ďalšie zmluvné podmienky okrem vyššie uvedených súťažných podmienok, ktoré sú nemenné, sú predmetom rokovania pri podpise zmluvy medzi úspešným uchádzačom a obstarávateľom v rozsahu ustanovení platného Obchodného zákonníka a právnych predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie obstarávateľa a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- záujemca sa zmluvne zaviaže, že cena je konečná, dielo zrealizuje v požadovanej kvalite a v ponúknutej cene

- obstarávateľ si vyhradzuje právo dodatky k zmluve viažúce sa na cenu predmetu zmluvy neakceptovať.

 

14. Podmienky účasti :

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať –

* identifikačné údaje uchádzača (názov/meno, adresa, telefón, e-mail) a návrh na plnenie kritérií (= ponuková cena uvedená vo výkaze/výmere – viď formulár výkazu/výmeru v prílohe)

* vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie ponuky a v súťažných podkladoch podpísané oprávnenou osobou uchádzača

* doklady spĺňajúce podmienky účasti v tomto rozsahu -

- záujemca predkladá kópiu dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci záujemcu na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky

(živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra predkladá fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ/ resp. výpis z obchodného registra predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri).

* súpis všetkých predložených dokumentov

 

15. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti :

Obstarávateľ požaduje vypracovanie cenovej ponuky na celý predmet obstarávania.

 

16. Možnosť predloženia variantných riešení :

Nie je možné použiť ekvivalent požadovaného predmetu zákazky. Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.

 

17. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu obstarávania :

Najneskôr do 31.1.2014.

 

18. Poskytovanie súťažných podkladov :

Súťažné podklady si môže záujemca vyzdvihnúť alebo písomne vyžiadať na adrese/elektronickej adrese uvedenej v bode 1, tejto výzvy v termíne od 26.11.2013 do 6.12.2013.

 

19. Lehota na predloženie cenových ponúk :

Ponuky je potrebné predkladať osobne alebo poštou a to na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy, v termíne do 6.12.2013, do 12:00  (v uzavretej obálke s označením „Súťaž – Rekultivačné práce – neotvárať“. Ponuku nie je možné predložiť elektronicky alebo faxom. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v eurách. Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy. Ten bude obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača.

 

20. Lehota otvárania ponúk :

Dátum : 6.12.2013. Čas : 15.00, v sídle OZ Svatobor

 

21. Kritériá na hodnotenie ponúk :

-  najnižšia cena,

- uchádzač musí byť oprávnený podnikať v predmete zákazky, doloží doklad o oprávnení podnikať.

22. Lehota viazanosti ponúk uchádzačov :

Dátum : 31.12.2013

 

Združenie Svatobor ako obstarávateľ si vyhradzuje právo neobjednať u úspešného uchádzača žiadnu službu v prípade ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

 

 

 

Dátum : 26.11.2013                                                                     PhDr. Štefan Straka

                                                                                         Štatutárny zástupca OZ Svatobor

 

 

2) VÝKAZ/VÝMER - VZOR (podľa ktorého je potrebné vypracovať cenovú ponuku)

 

VÝKAZ/VÝMER

 

Predmet zákazky : rekultivačné práce v areáli Malinka v obci Rudlov

Obstarávateľ : Svatobor (občianske združenie)

 

Názov a meno dodávateľa :

Adresa :

Tel. :

E-mail :

 

Položka : rekultivačné práce, t.j.

* odstraňovanie/výkop betónových ruín, balvanov, pňov a koreňov

náletových drevín na ploche 2,5 hektárov

* presun vykopaného betónu, balvanov, ílovitej zeminy na spevnenie brehov Slaného potoka

* navozenie ornice pochádzajúcej z výkopu nádrží na vodu. Ornica sa bude nakladať z kôp 

(v areáli Malinka) a bude sa voziť na rekultivované pozemky pri Slanom potoku (po odstránení

betónu, balvanov, pňov a koreňov náletových drevín)

Jednotka : súbor

Cena za jednotku v eurách s DPH : .........................................

Počet jednotiek : 1

Výdavok spolu v eurách s DPH : ............................................

 

Týmto vyhlasujem, že súhlasím s podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie ponuky a

v súťažných podkladoch.

 

Miesto a dátum : .............................................

Podpis štatutárneho zástupcu a odtlačok pečiatky : ...............................................

 

SÚPIS PREDLOŽENÝCH DOKUMENTOV :

1) cenová ponuka (výkaz/výmer) s uvedením identifikačných údajov uchádzača a vyhlásením

o súhlase s podmienkami výzvy na predloženie ponuky

2)  kópia dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom je zapísaný predmet podnikania oprávňujúci

záujemcu na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky.