Choď na obsah Choď na menu
 


VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - TECHNOLÓGIE PRE SUŠIAREŇ BIOOSÍV

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Týmto vyzývame na predloženie cenovej ponuky na dodanie technológií pre sušiareň bioosív v prevádzke Grodzin v obci Ďurďoš. 

V prílohách k tomuto oznamu sú :

1. kompletné znenie výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa § 102 v rámci prieskumu trhu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 503/2009 Z. z. a v znení zákona č. 28/2013 Z.z.

2. výkaz/výmer - vzor

 

Na výber zmluvného partnera je použitý postup  zákazka s nízkou hodnotou.

 

Vypracoval :

PhDr. Štefan Straka

Štatutárny zástupca

OZ Svatobor  –

Splnomocnený za obstarávateľa

 

PRÍLOHY : 

1) VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY    

 

                                               Občianske združenie

Svatobor

Ďurďoš 60, 094 31  Hanušovce nad Topľou   Tel. : 0911/377 536

E-mail : svatobor@centrum.sk  www.svatobor.estranky.sk

 IČO : 42037905      DIČ : 2022300434

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Zákazka s nízkou hodnotou 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 503/2009 Z. z. a v znení zákona č. 28/2013 Z.z.

                              na dodanie technológií s názvom :

 

„Dodávka technológií pre sušiareň bioosív v prevádzke Grodzin v obci Ďurďoš“

 

1. Identifikácie obstarávateľa :

Názov Svatobor (občianske združenie)

IČO -  42037905

DIČ – 2022300434

Štatutárny zástupca  - PhDr. Štefan Straka

Kontaktná osoba – PhDr. Štefan Straka

Adresa – Ďurďoš 60, 09431 Hanušovce nad Topľou

Telefón – 0911/377 536

Email - svatobor@centrum.sk           

Internetová stránka – www.svatobor.estranky.sk

 

2. Miesto dodania :

Areál Grodzin v obci Ďurďoš

 

3. Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie :

Štatutárny zástupca OZ Svatobor, t.j. PhDr. Štefan Straka

 

4. Druh zákazky :

Zadanie zákazky s nízkou hodnotou na technológie pre sušiareň bioosív

 

5. Predmet zákazky :

dodávka technológií pre sušiareň bioosív v prevádzke Grodzin v obci Ďurďoš, t.j. :

 

a) dodávka teplovodného kotla na tuhé palivo

b) dodávka vzduchotechnickej (VZT) jednotky

c) dodávka vzduchotechnických rozvodov

d) dodávka akumulačnej nádoby s príslušenstvom

 

a to pre prevádzku Grodzin v obci Ďurďoš

 

6. Celkový objem finančných prostriedkov – max. predpokladaná cena :

Max. do 6 000 eúr s DPH

 

7. Opis zákazky :

Predmetom zákazky je na základe požiadavky objednávateľa vykonať :

a) dodávka teplovodného kotla na tuhé palivo (30 kW)

b) dodávka vzduchotechnickej (VZT) jednotky, ktorá sa skladá z :

prívodný ventilátor– radiálny 2,2 uchytenie a stojan prívodného ventilátora, ohrievač teplovodný, zmiešavací uzol, čerpadlo, regulácia, VZT box

c) dodávka vzduchotechnických rozvodov zloženej z :

potrubie z pivnice do povaly, odbočky (T kusy), klapky kolená, redukcie

d) dodávka akumulačnej nádoby  (PS 500) s príslušenstvom (= izolácia nádoby, poistný ventil a dopúšťanie, rozvody, čerpadlo)

 

8. Finančné zdroje :

Predmet obstarávania je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Podpora má podobu grantu z Programu podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009 - 2014 (oblasť podpory : Aktívne občianstvo, správca : Nadácia Ekopolis)

 

9. Kód obstarávania (spoločný slovník obstarávania CPV) :

Predmet obstarávania :

39715200-9 : Kúrenie

39717000-1 : Ventilátory a klimatizačné spotrebiče

39713211-5 : Sušiaca a lisovacia jednotka

 

10. Súťažné podklady možno získať na :

viď kontakt uvedený v bode 1

 

11. Úhrada za súťažné podklady :

Nie

 

12.  Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky :

Po oznámení o úspešnosti verejného obstarávania dodá víťazný uchádzač predmet zákazky, pričom k uvedeným technológiám priloží faktúru a dodací list podľa platnej legislatívy.

 

13. Podmienky účasti :

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať –

* identifikačné údaje uchádzača (názov/meno, adresa, telefón, e-mail) a návrh na plnenie kritérií (= ponuková cena uvedená vo výkaze/výmere – viď formulár výkazu/výmeru v prílohe)

* vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie ponuky a v súťažných podkladoch podpísané oprávnenou osobou uchádzača

* doklady spĺňajúce podmienky účasti v tomto rozsahu -

- záujemca predkladá kópiu dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci záujemcu na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky

(živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra predkladá fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ/ resp. výpis z obchodného registra predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri).

* súpis všetkých predložených dokumentov

 

14. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti :

Obstarávateľ požaduje vypracovanie cenovej ponuky na celý predmet obstarávania.

 

15. Možnosť predloženia variantných riešení :

Nie je možné použiť ekvivalent požadovaného predmetu zákazky. Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.

 

16. Lehota na dodanie predmetu obstarávania :

Do 3 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania.

 

17. Poskytovanie súťažných podkladov :

Súťažné podklady si môže záujemca vyzdvihnúť alebo písomne vyžiadať na adrese/elektronickej adrese uvedenej v bode 1, tejto výzvy v termíne od 20.8.2013 do 2.9.2013.

 

18. Lehota na predloženie ponuky :

Ponuky je potrebné predkladať predkladať osobne alebo poštou a to na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy, v termíne do 2.9.2013, do 9.00  (v uzavretej obálke s označením „Súťaž – sušiareň bioosív – neotvárať“

 

19. Lehota otvárania ponúk :

Dátum : 2.9.2013. Čas : 15.00, v sídle OZ Svatobor

 

20. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :

Najnižšia cena.

 

21. Lehota viazanosti ponúk uchádzačov :

Dátum : 31.12.2013

 

 

Dátum : 19.8.2013                                                                     PhDr. Štefan Straka

                                                                                         Štatutárny zástupca OZ Svatobor


2. VÝKAZ/VÝMER

(VZOR PODĽA KTORÉHO JE POTREBNÉ VYPRACOVAŤ CENOVÚ PONUKU)

 

VÝKAZ/VÝMER

 

Predmet zákazky : dodávka technológií pre sušiareň bioosív v prevádzke Grodzin v obci Ďurďoš

Obstarávateľ :  Svatobor

 

Názov dodávateľa :

Adresa : 

Tel. :

E-mail :

 

Položky : 

1. Teplovodný kotol na tuhé palivo (30 kW)

2. Vzduchotechnická (VZT) jednotka (zložená z : prívodný ventilátor - radiálny 2,2, uchytenie a stojan prívodného ventilátora, ohrievač teplovodný, zmiešavací uzol, čerpadlo, regulácia, VZT box)

3. Vzduchotechnické rozvody (zložené z - potrubie z pivnice do povaly, odbočky- T kusy, klapky, kolená, redukcie)

4. Akumulačná nádoba (PS 500) s príslušenstvom (= izolácia nádoby, poistný ventil a dopúšťanie, rozvody, čerpadlo)

 

Jednotka : pre každú položku - súbor

Počet jednotiek v každej položke : 1

Poznámka : ku každej položkej je potrebné uviesť tiež :

- cenu za jednotku položky v eurách s DPH a tiež

- výdavok spolu (za položku) v eurách s DPH (= počet jednotiek x cena za jednotku)

 

Týmto vyhlasujem, že súhlasím s podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie ponuky a v súťažných podkladoch.

 

Miesto a dátum : ..................................................

Podpis štatutárneho zástupcu a odtlačok pečiatky : ..................................................

 

Súpis predložených dokumentov :

* cenová ponuka (výkaz/výmer) s uvedením identifikačných údajov uchádzača a s vyhlásením o súhlase s podmienkami výzvy na predloženie ponuky

* kópia dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom je zapísaný predmet podnikania oprávňujúci záujemcu na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky

 

 

320x100b_72dpi.jpg